lunes, 27 de septiembre de 2010

Utilització d’una wiki en educació

Quan per sistema wiki s’entén que és un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris i que aquests poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpida, podem dir i explicar que dins el món de l’educació, la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) fa servir aquest sistema per a la comunicació i formació dels seus alumnes. Per poder tindré accés al web, la mateixa Universitat t’assigna un usuari i una contrasenya. Dins el wiki, trobem una distribució bastant organitzada, trobem un espai per a la intercomunicació entre alumnes i professors, el que ens permet mantindré una comunicació fluida en consulta del crèdit d’estudi, així com de les pràctiques, trobem també un espai per a l’estudi i pràctica de les assignatures, amb un subespai per a la descarrega de la part teòrica de la matèria així com de les activitats de la mateixa, i en el mateix espai també hi ha una zona per a l’entrega de les activitats i pràctiques sol·licitades pel tutor. També hi ha una zona de fòrums i debats, i un altre espai que també trobem, és el de comunicació entre l’estudiant i la Universitat, per les tasques de gestió i comunicació administrativa, on resoldre incidències o dubtes de caire administratiu.
 Aquesta wiki, està orientada a poder estudiar i formar-te a distancia, d’una forma totalment independent i autònoma amb el suport des de la plataforma abans descrita, per a poder entendre, comprendre i aprendre el mòdul educatiu contractat, ja sigui una formació oficial, como una formació curricular complementaria. A més a més, el poder fer entrega de les activitats dins el mateix web i des d’un usuari, aquest potser avaluat i qualificat segons els barems de comprensió i aprenentatge dels coneixements establerts per la UOC.

No hay comentarios:

Publicar un comentario